Disclaimer

Disclaimer / Privacyverklaring

Belangrijke informatie voor onze klanten

Dit is de website van Intratuin Nederland B.V.

Ons bedrijfsadres is: 
Korenmolenlaan 3 
3447 GG Woerden

Ons postadres is: 
Postbus 228 
3440 AE Woerden

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 30137532 
Ons B.T.W.-nummer is NL805557532B01 

Ons e-mailadres is: info@intratuin.nl

Als hieronder wordt gesproken over Intratuin, wordt daarmee bedoeld Intratuin Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, maatschappijen en derde partijen.

Disclaimer

Op de website Intratuin word je algemene informatie aangeboden over activiteiten, diensten en producten die bij Intratuinvestigingen worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Hoewel Intratuin de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie (zoals bijvoorbeeld prijzen, productinformatie, advies en acties), kan Intratuin niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Intratuin aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Intratuin sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Intratuin kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van haar website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Intratuin geen aansprakelijkheid.

Intratuin is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Intratuin.

De website van Intratuin bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Intratuin en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Intratuin’, alsmede het daarbij behorende logo, gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo’s op deze site). Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Intratuin, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

 

Privacyverklaring Intratuin

Intratuin hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Intratuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt, je een bestelling in onze webshop doet, inschrijft voor activiteiten of door je abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop verschillende gegevens onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Intratuin op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via derden, wanneer zij als verwerker voor Intratuin optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Intratuin plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als Intratuin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@intratuin.nl .

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Intratuin kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Intratuin en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Intratuin verstrekt. Intratuin kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountantgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media accountants, en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij op als je een online betaling doet.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, en digitale nieuwsbrieven.
 • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Intratuin heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers/klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@intratuin.nl .

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Intratuin gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden: 

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het uitvoeren van een koopovereenkomst
 • Voor het registreren, afhandelen en verzorgen van eventuele vragen, klachten, retouren en reparaties
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 • Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 • Het versturen van acties op de verjaardag van (potentiële) klanten.

Intratuin zal deze gegevens minimaal 7 jaar bewaren, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij u vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Tot hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen (Let op: Deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Intratuin nieuwsbrief

Door je in te schrijven op onze  Intratuin nieuwsbrief , geef je Intratuin toestemming om jouw gegevens op te slaan zodat wij je altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. Met jouw toestemming gebruiken wij de opgeslagen informatie om je te informeren over Intratuin. Het kan gaan om ontwikkeling van de website, het sturen van informatie over activiteiten in onze winkels of het doen van andere aanbiedingen en acties. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je jezelf afmelden in de eerstvolgende nieuwsbrief die je ontvangt.

 

Google Analytics

Intratuin maakt gebruik van Google Analystics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Pas op voor valse winacties

Er zijn regelmatig winacties in omloop via e-mail, Facebook en of SMS die niet afkomstig zijn van Intratuin. Veelal wordt hierin een waardebon of voucher aangeboden ter waarde van bijvoorbeeld 500 euro of 750 euro. In deze zogenoemde ‘phishing-acties’ worden de naam en het logo van Intratuin misbruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen of om je geld afhandig te maken. Doe hier niet aan mee, het gaat om oplichterij!

Twijfel je over de echtheid van een e-mail of (win)actie van Intratuin neem dan contact met ons op via privacy@intratuin.nl . Op veiliginternetten.nl vind je meer informatie over wat je kunt doen en laten om veilig te internetten.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en recht van overdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Intratuin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Intratuin een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je jezelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Een dergelijk verzoek kan je kenbaar maken via privacy@intratuin.nl .

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .